Občianske združenie

Občianske združenia sa radia k neziskovým organizáciám. Znamená to práve to, že ich prvotným zámerom nie je dosahovanie zisku, zárobok, výnosy, aj keď v prípade občianskych združení sa pripúšťa a je nevyhnutné vhodné hospodárenie s finančnými prostriedkami z praktických dôvodov. Tento typ spoločností totiž funguje z dobrovoľných príspevkov, z darov v materiálnej a nemateriálnej forme, ktoré sa využívajú na kúpu potrebných pomôcok pre správne fungovanie občianskeho združenia. V dnešnej dobe ich nájdete viac ako dosť aj u nás, v našej krajine.

ľudia pre ľudí

Na podporu menšín, znevýhodnených skupín, utečencov a podobne. Pomáhajú ako sa len dá a kde sa dá. Ľuďom so zdravotným postihnutím, matkám s deťmi, opusteným deťom, keďže dnešná doba je zložitá a stretneme sa s rôznymi príbehmi a prípadmi, ktoré si vyžadujú pozornosť, podporu a pomoc, aby sa zabránilo a predišlo úplnému úpadku jednotlivcov, skupín a rodín. Ďalšou skupinou občianskych združení sú spoločnosti, kde sa stretávajú podobne naladení ľudia, aby rozvíjali svoje talenty, navzájom sa motivovali a inšpirovali k zlepšovaniu v danom smere. Či už ide o podporu pri rôznych druhoch športov alebo pri samotnej forme vzdelávania. S týmto zámerom vznikajú lesné kluby, ktoré predstavujú alternatívu ku klasickému vzdelávaniu vašich detí.

pre pomoc a podporu

Ako sa postupuje pri založení občianskeho združenia? V každom prípade potrebujete vyplniť formulár, ktorý následne zašlete na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré tento typ žiadostí schvaľuje a zapisuje do zoznamu občianskych združení v našej krajine. Občianske združenie založenie je nenáročný proces. Po jeho absolvovaní a uhradení poplatku vám v čakacej dobe príde rozhodnutie od príslušného ministerstva, ktoré jednotlivé žiadosti schvaľuje, ak sú vyplnené správne a v súlade s predpismi a zákonmi vzťahujúcimi sa k tejto oblasti zakladania spoločností. Ak máte nápad, víziu, ktorú by ste chceli realizovať a vidíte v tom vašu misiu, budúcnosť a životnú cestu, poďte do toho.