Súťažný poriadok

Pridal: ssnkf.sk +zdielať
27.
1.
2015
6. Február 2014

Platnosť od 1.1.2009 Pôsobnosť a záväznosť súťažného poriadku:

SSNKF je národný športový zväz, ktorý spadá pod procesné pravidlá disciplinárnych a arbitrážnych konaní  SSNKF v súlade so zákonom 300 o športe v ktorom sú stanovené aj povinnosti športových zväzov a jej športovcov.

SSNKF môže vyhlásiť športovú súťaž alebo poveriť jej vyhlásením inú právnickú osobu.

SSNKF je členom medzinárodnej organizácie UIBBN (Union International Body Building Naturel), reprezentanti SSNKF sa zúčastňujú súťaží (ME, MS), ktoré organizuje svetová organizácia UIBBN (Union International Body Building Naturel).

SSNKF je členom  Antidopingovej agentúry SR a ako národný športový zväz spadá pod procesné pravidlá disciplinárnych a arbitrážnych konaní  SSNKF v súlade so zákonom 300 o športe v ktorom sú stanovené aj povinnosti športových zväzov a jej športovcov.

SSNKF ako  Národný športový zväz reprezentuje športové odvetvie naturálna kulturistika a fitness na Slovensku a zabezpečuje jeho rozvoj a zastupuje záujmy naturálnej kulturistiky a fitness na Slovensku vo vzťahu k ministerstvu a k ostatným orgánom verejnej moci a k medzinárodnému športovému zväzu UIBBN ktorého je členom,

Ustanovenia tohto súťažného poriadku sú záväzné pre všetkých súťažiacich, funkcionárov a orgány v pôsobnosti SSNKF, ktoré poriadajú akúkoľvek súťaž alebo exhibíciu v naturálnej kulturistike a fitness.

Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a pohárových súťaží v naturálnej kulturistike a fitness, organizovaných Slovenskou spoločnosťou pre naturálnu kulturistiku a fitness, musia byť registrovaní podľa registračného poriadku SSNKF.

SSNKF poveruje organizovaním súťaží iné subjekty.

Súťaže v naturálnej kulturistike a fitness môžu poriadať len subjekt – riadny člen, ktorý je registrovaný v SSNKF. Tieto súťaže prebiehajú v súlade s pravidlami SSNKF.

Pojem súťaže:

 1. Súťaže sú určené pre naturálnych kulturistov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok v súlade so Svetovým antidopingovým kódexom. Najmä nie za pomoci dopingu, obzvlášť anabolických steroidov a rôznych hormónov!!!
 2. Za súťaž je v naturálnej kulturistike a fitness považovaná súťaž vymedzená ustanoveniami tohto poriadku, ktorej sa za účelom porovnania svojej výkonnosti zúčastnia aspoň 3 pretekári.
 3. Súťaže sú určené pre naturálnych kulturistov, ktorý spĺňajú hmotnostné limity – limitovanie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov, ako dosiahnuť patričnú kvalitatívnu úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Pretože cieľom nie sú nadpriemerne ” veľké objemy”, ale skôr kvalita – primeraná vyrysovanosť a súmernosť – naturálny vzhľad.

Veríme, že týmito opatreniami povzbudíme pravých naturálov a odradíme tých, ktorí sa nevedia pripraviť bez anabolických steroidov a inej chémie a napriek tomu sa hlásia na súťaže k tým, ktorí to dokážu aj bez nedovolených prostriedkov. Na súťažiach budú vítaní len skutoční naturáli!
Účasť na súťažiach:

 1. len pretekári ktorí sú registrovaní najmänej 3 mesiace pred danou súťažou v  SSNKF a zároveň spĺňajú podmienky monitoringu Antidopingovej Agentúry SR.
 2. na základe poverenia VR SSNKF môže organizátor ustanoviť Nezávislú odbornú komisiu ktorá môže udeliť neregistrovanému pretekárovi výnimku.
  Úlohou Nezávislej odbornej komisie je čo najviac zobjektívniť posudzovanie pretekára, hlavne a najmä po stránke naturálneho vzhľadu, t.j. vylúčiť tých pretekárov, ktorý javia známky použitia steroidov – dopingu. Určite sa môže zmýliť, ale vzhľadom k výberu členov tejto komisie k omylu môže dôjsť len výnimočne.
 3. len tí, ktorí sa nezúčastnili najmenej 5 rokov žiadnej súťaže v športovej kulturistike a fitness, žiadnej profesionálnej súťaže v športovej kulturistike a fitness, t.j. majstrovstvá Slovenska, majstrovstvá sveta, pohárové súťaže. Toto platí i pre zahraničných súťažiacich!!!
  Na základe žiadosti môže byť výkonnou radou SSNKF udelená výnimka aj na kratšie obdobie pre pretekárov, ktorí nedosiahli významné umiestnenie a ich vzhľad je evidentne naturálny!!! Žiadosť treba podložiť fotodokumentáciou a výsledkovou listinou z poslednej absolvovanej súťaže, fotografiami zo súčasnosti, prípadne osobné stretnutie. Prihlásiť sa nemôžu takí, ktorí boli v minulosti pozitívne testovaní, a to bez ohľadu na dĺžku uplynulého obdobia.

Prihlášky na súťaž:
Podmienkou je včas, úplne a čitateľne vyplnená a zaslaná prihláška poštou alebo na e-mail organizátora.
Zlučovanie kategórií:
Rozhodcovská komisia, organizátor a zástupca VR SSNKF majú právo na základe nedostatočného počtu pretekárov danú kategóriu zrušiť alebo zlúčiť.
Ak je na súťaž v kategórii prezentovaných menej pretekárov ako traja, kategória je zlúčená s najbližšou vyššou hmotnostnou kategóriou. Najvyššia kategória sa zlučuje s najbližšou nižšou kategóriou.
Kategórie kulturistika muži
Dorast od 15 do 18 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
Juniori od 18 do 21 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
Muži do 174 cm + dodržanie hmotnostného limitu
Muži do 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu
Muži nad 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu
Masters I. muži nad 40 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
MastersII. muži nad 50 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
Kategórie fitness ženy bez rozdielu veku, váhy a výšky
Šport model promenáda v spoločenských šatách, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – štvrť obraty
Šport figúra:
1, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách štvrť obraty
2, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách pózovanie v piatich pózach
Súťaže majstrovské:
Majstrovské súťaže sa konajú raz v roku v termíne stanovenom celoročným súťažným kalendárom, ktorý vydáva VR a je záväzný pre všetkých poriadateľov. Všetky majstrovské súťaže sa konajú v prvej polovici roku. Môžu sa konať i so zahraničnou účasťou.
Súťaže pohárové s medzinárodnou účasťou:

 1. Výber a počet týchto súťaží určuje VR.
 2. Pretekári získavajú body podľa umiestnenia, ktoré sa započítavajú do celkového hodnotenia jednotlivcov, klubov – rebríčka.
 3. Tieto súťaže sa môžu konať i so zahraničnou účasťou.

Poriadanie a schvaľovanie súťaží:

 • Súťaže v naturálnej kulturistike môžu poriadať len subjekty, ktoré majú pre usporiadanie týchto súťaží súhlas schvaľovacieho orgánu VR, a to tak aby boli dodržané všetky ustanovenia súťažného poriadku a pravidiel naturálnej kulturistiky a fitness.
 • Súťaže v naturálnej kulturistike a fitness môžu poriadať len subjekt – riadny člen, ktorý je registrovaný v SSNKF.
 • O poriadanie ktorejkoľvek súťaže musí subjekt – riadny člen SSNKF požiadať písomne do 31.12. predchádzajúceho roku.
 • VR na základe žiadostí vyberie vhodného poriadateľa, ktorý bude písomne oboznámený s podmienkami pre danú súťaž.
 • Poriadanie každej súťaže v naturálnej kulturistike a fitness podlieha schvaľovaniu VR.
 • Poriadateľ najneskôr 2 mesiace pred termínom konania súťaže zašle doporučene 2 vyhotovenia návrhu propozícií na VR, ktorá je povinná vykonať opravy, doplniť chýbajúce údaje a potvrdiť schválenie propozícií, kde musí byť dátum schválenia a podpis, kto propozície schválil. Originál návrhu propozícií zašle doporučene späť poriadateľovi do 5 dní od prijatia.
 • Poriadateľ rozmnoží schválené propozície a najneskôr do 21 dní pred súťaže zašle všetkým klubom, jednotlivcom nominovaným rozhodcom, SSNKF.
 • Originál návrhu propozícií musí mať poriadateľ k dispozícií k nahliadnutiu hlavnému rozhodcovi v prípade nezrovnalostí alebo protestu.
 • Poriadanie akejkoľvek súťaže v naturálnej kulturistike a fitness bez schvaľovacej doložky nie je dovolené a štart pretekára na takejto súťaži má za následok disciplinárne riešenie.
 • Poriadateľ je povinný do 5 dní od skončenia súťaže rozposlať Výsledkovú listinu všetkým zúčastneným klubov, rozhodcom, SSNKF.
 • Výsledková listina musí obsahovať:
  • presný názov súťaže
  • dátum a miesto konania súťaže
  • poradie pretekárov:
   • meno a priezvisko
   • klub, fitness (presný názov)
   • rok narodenia
   • hmotnosť
   • umiestnenie v semifinále
   • umiestnenie vo finále
   • celkové umiestnenie
   • meno trénera
  • podpisy hlavného rozhodcu, sekretára hl. rozhodcu a riaditeľa súťaže

Odrieknutie alebo odloženie súťaže:

 1. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže uskutočniť riadne ohlásená súťaž, je poriadateľ povinný oznámiť zmenu termínu, alebo zrušenie súťaže, najneskôr 3 dni pred konaním súťaže.
 2. Všetkým oddielom, jednotlivcom ktorí si podali prihlášky je poriadateľ povinný písomne oznámiť zmenu alebo zrušenie súťaže (2 dni pred pôvodným termínom konania súťaže).
 3. Poriadateľ môže odrieknuť súťaž ak nemal dostatočný počet prihlášok, ale len po konzultácií s VR.

Rozpis súťaže – propozície:

 1. Rozpis súťaže musí poriadateľ pred zverejnením predložiť v 2 vyhotoveniach VR k schváleniu, a to najneskôr 2 mesiace pred plánovaným termínom konania súťaže. Až po schválení VR môžu byť propozície zverejnené.
 2. Propozície pre každú súťaž musia obsahovať:
  • presný názov súťaže
  • všeobecné ustanovenia
  • technické ustanovenia
  • zoznam zboru činovníkov
  • časový program
  • zoznam zboru rozhodcov
  • rôzne
  • schvaľovaciu doložku, dátum a podpis, kto propozície schválil
 3. Všeobecné ustanovenia musia obsahovať:
  • presný názov poriadateľa, poverenie
  • dátum, miesto konania – uviesť vždy presnú ardesu, telefón
  • údaje o prihláškach – uviesť adresu, kde majú byť prihlášky zaslané, dokedy a pod.
  • ubytovanie – adresa hotela alebo ubytovne, telefón, počet lôžok, ceny a akým spôsobom sa ubytovanie objednáva
  • informácie – kto podá, adresa, telefón
 4. Technické ustanovenia musia obsahovať:
  • pravidlá – podľa akých pravidiel, platnosť
  • kategórie – presné údaje pre koho je súťaž určená
  • podmienky účasti – doklady, limity
  • námietky . zloženie odvolacej komisie, výška vkladu
 5. V zbore činovníkov je potrebné uviesť všetkých hlavných činovníkov:
  • riaditeľ súťaže
  • sekretár súťaže
  • vedúci pretekárov
  • zdravotná služba
  • fotodokumentácia, video
  • hudobná réžia
  • počtári – zapisovateľky
  • moderátor
 6. V časovom rozvrhu je potrebné uviesť presné časové rozpätie jednotlivých častí podľa množstva pretekárov a s ohľadom na dopravu i dĺžku prestávky medzi semifinále a finále
 7. Rôzne:
  • titul
  • ceny
  • hudobný doprovod
  • vstup do priestorov súťaže
  • akreditácia – tlač, foto, video a pod.
  • sponzori
  • poznámka – upozornenie a pod.
 8. Schvaľovacia doložka musí obsahovať meno, kto propozície schválil, dátum schválenia.
 9. Na záver musia propozície byť potvrdené pečiatkou a podpisom riaditeľa súťaže a predsedu klubu alebo samotného právneho subjektu.

Tituly:
V súťažiach v naturálnej kulturistike sa udeľujú tieto tituly:

 1. v majstrovských súťažiach získavajú víťazi jednotlivých kategórií, kde sa zúčastnili minimálne traja pretekári, titul majster, majsterka SR.
 2. v medzinárodných majstrovských súťažiach získavajú víťazi, titul medzinárodný majster, majsterka.
 3. v pohárových súťažiach sa udeľuje titul víťaz kategórie.
 4. titul absolútneho víťaza sa udeľuje a to porovnaním víťazov jednotlivých kategórií. Vyhlasuje sa len absolútny víťaz, bez udania poradia ostatných pretekárov.

Ceny:

 1. Na majstrovských súťažiach pretekári umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú medaile, finalisti diplomy.
 2. Vecné ceny alebo iné odmeny od sponzorov, poriadateľa a pod. musia byť zverejnené v propozíciách na súťaž a v priebehu súťaže sa nesmú meniť.

Zbor činovníkov:

 1. Riaditeľ súťaže – zodpovedá za súťaž po všetkých stránkach. Je zodpovedný za včasné vypracovanie propozícií a rozposlanie výsledkových listín. Je členom odvolacej komisie. Odovzdáva ceny víťazom. Nesmie súčasne vykonávať inú funkciu.
 2. Sekretár súťaže – zastupuje riaditeľa, zodpovedá za organizačné a administratívne zabezpečenie súťaže.
 3. Vedúci pretekárov – kontroluje a riadi činnosť pretekárov.
 4. Lekár – zabezpečuje zdravotnícku službu.
 5. Hudobná réžia – člen hudobnej réžie je prítomný pri prezentácii, preberá CD nosič a je zodpovedný za správnu činnosť hudobnej réžie. Po skončení súťaže vráti CD nosič pretekárom.
 6. Foto, video dokumentácia – zabezpečuje foto a video dokumentáciu zo súťaže podľa pokynov riaditeľa alebo zákazníka.
 7. Počtári, zapisovateľky – zapisujú a spracovávajú všetky písomnosti.
 8. Moderátor – jeho úlohou je kvalifikované konferovanie priebehu súťaže, spolupracuje s hlavným rozhodcom.
 9. Rozhodcovský zbor sa skladá:
  1. hlavný rozhodca
  2. sekretár hlavného rozhodcu
  3. hodnotiaci rozhodcovia 1. – 9.
  4. náhradný rozhodca
 10. Odvolacia komisia sa skladá:
  • hlavný rozhodca
  • sekretár hlavného rozhodcu
  • riaditeľ súťaže

Nominácia a delegovanie rozhodcov:

 1. Nomináciu rozhodcov na všetky súťaže v kulturistike vykonáva a riadi komisia rozhodcov.
 2. Nominácia rozhodcov musí byť včas oznámená, nominovaným rozhodcom musí byť písomne doručená.
 3. Ak nominovaný rozhodca sa nemôže danej súťaže zúčastniť, je povinný to včas oznámiť komisii rozhodcov, ktorá potom nominuje iného rozhodcu.
 4. Po obdržaní propozícií na súťaž, je rozhodca povinný potvrdiť svoju účasť písomne alebo telefonicky.
 5. Pri neočakávanom odrieknutí súťaže, musí poriadateľ včas informovať všetkých nominovaných rozhodcov.
 6. Ak sa rozhodca nedostaví na súťaž bez riadneho ospravedlnenia, považuje sa to ako hrubé porušenie Súťažného poriadku a rieši sa disciplinárnym konaním.

Schválené výkonnou radou
SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE NATURÁLNU KULTURISTIKU A FITNESS
v Banskej Bystrici dňa: 14.12.2008