Súťažné pravidlá pre naturálnu Kulturistika a Fitnes

Pridal: ssnkf.sk +zdielať
27.
1.
2015
12. November 2012

Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a pohárových súťaží v naturálnej kulturistike a fitness, organizovaných Slovenskou spoločnosťou pre naturálnu kulturistiku a fitness, musia byť registrovaní podľa registračného poriadku SSNKF. Súčasťou registrácie ja povinný monitoring. Monitorovací systém na báze formulára pobytov .

TECHNICKÁ ČASŤ

KATEGÓRIE KULTURISTIKA MUŽI
Dorast od 15 do 18 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
Juniori od 18 do 21 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
Muži do 174 cm + dodržanie hmotnostného limitu
Muži do 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu
Muži nad 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu
MASTERS I. muži nad 40 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
MASTERSII. muži nad 50 rokov + dodržanie hmotnostného limitu

HMOTNOSTNÉ LIMITY
- Hmotnostné limity sú nasledovné: pri prezentácii – vážení, môže súťažiaci nad výšku mínus 100 prekročiť:
pri výške do165 cm - 0 kg
nad 165 cm do 168 cm - o 1 kg
nad 168 cm do 171 cm - o 2 kg
nad 171 cm do 174 cm - o 3 kg,
nad 174 cm do 177 cm - o 4 kg
nad 177 cm do 180 cm - o 5 kg
nad 180 cm do 183 cm - o 6 kg
nad 183 cm do 186 cm - o 7 kg
nad 186 cm do 189 cm - o 8 kg
atď., t.j. každé 3 cm o 1 kg

Príklady: Súťažiaci pri prezentácii meria 168 cm. Jeho hmotnosť môže byť maximálne 69 kg
(168 – 100 = 68 + 1 = 69 kg).
Súťažiaci meria 176 cm = 176 – 100 = 76 + 4 kg = 80 kg
Súťažiaci meria 187 cm = 187 – 100 = 87 + 8 kg = 95 kg

V prípade, že súťažiaci prekročia stanovený limit, nebudú pripustení k súťaži a štartovné sa im, ani trénerovi nevracia.
POZOR !!! Organizátor musí zabezpečiť maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení i meraní. Preto Vás upozorňujeme, aby ste nepočítali so žiadnou toleranciou! Váha musí byť presne nakalibrovaná a kontrolovaná.

PREZENTÁCIA
Súťažiaci sa k prezentácii dostavia v športovom úbore, s registračným, občianskym preukazom. resp. pasom a s ústrižkom o zaplatení štartovného, s CD diskom – nie MG kazeta!!!, na ktorom bude nepálená jedna hudobná nahrávka na voľnú zostavu. Zahraniční súťažiaci uhradia štartovné pri prezentácii. K prezentácii bude mať prístup len tréner, ktorého pretekár vopred uvedie na prihláške aj s číslom občianskeho preukazu – pasu, ten obdrží od organizátora označenku “tréner”, ktorú je povinný nosiť a v prípade vyzvania usporiadateľskou službou predložiť i preukaz totožnosti, rovnako i pretekár.

DISCIPLÍNY
Predkolo Eliminácia
I. kolo Semifinále
- spoločný nástup celej kategórie
- hodnotenie postavy vo štvrť obratoch
- svalový rozvoj(povinné postoje)
- voľné zostavy (maximálne 60 sekúnd)
II. kolo Finále
- voľné zostavy
- spoločné hodnotenie postavy svalového rozvoja
- spoločné voľné pózovanie
- a potom vyhlásenie výsledkov

ELIMINÁCIA
- sa uskutoční v prípade, ak v jednej kategórii bude viac ako 12 súťažiacich. Po nástupe budú pretekári porovnávaní v štvrť obratoch v základnom postoji, resp. v menších skupinách podľa štartovných čísel v štyroch pózach svalového rozvoja. Na základe tohto porovnania určia rozhodcovia “dvanástku”, ktorá postúpi do semifinále.
Ak je pretekárov viac ako 12, rozhodcovia eliminujú pretekárov ktorí nepostupujú do semifinále označením “X” vedľa ich štartových čísiel.

SEMIFINÁLE
- zúčastní sa v ňom 12 súťažiacich z každej kategórie na základe dosiahnutých umiestnení v eliminácii.
Hodnotenie postavy vo štvrť obratoch:
Súťažiac budú stáť podľa štartovných čísel smerom k rozhodcom a budú vykonávať štyri štvrť obraty na základe požiadaviek hlavného rozhodcu sa budú otáčať doprava o jednu štvrtinu.

Hodnotenie postavy v povinných postojoch:
Na základe požiadaviek jednotlivých rozhodcov budú súťažiaci vyvolávaný a hodnotení najmenej dvaja, najviac štyria pretekári v nasledovných pózach:
Hodnotí sa: celkový dojem, symetria postavy a vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín navzájom. Rozhodcovia budú uprednostňovať vyrysovanosť – kvalitu, nie však drastickú, ktorá by hraničila s vysušenosťou a s neadekvátnym odvodnením. Celkový dojem musí byť príjemný, vyžarujúci energiu, silu a radosť zo súťaženia.
V hodnotení bude zohľadnená aj úprava pokožky – jej farba, primeraný lesk – nie príliš mastný a lesklý, ale tiež strih a čistota plaviek – doporučujeme tmavé farby (plavky musia zakrývať aspoň polovicu zadku – nesmú byť G-strings!). Nezabudnite aj na úpravu hlavy a vlasov, pri pózovaní na celkový výraz – výraz tváre, správne predvedenie jednotlivých postojov. Nezabudnite – pokožka by mala byť šetrne oholená – odchlpená. Natrieť sa doporučujeme farbou, ktorá je k tomu určená.

Bodové ohodnotenie: Porotcovia prideľujú umiestnenia a tieto sa násobia koeficientom tri.
Príklad: 1. miesto x 3 = 3 body, 4. miesto x 3 = 12 bodov.

VOĽNÉ ZOSTAVY
Dĺžka voľnej zostavy môže byť maximálne 60 sekúnd, čas bude presne “stopovaný”, a to pozor!!! od prvých tónov hudby, nie od začatia pózovania!!! Po uplynutí 60 sekúnd bude hudba zastavená, rovnako i pózovanie súťažiaceho, preto si zostavu pripravte tak, aby ste tento limit dodržali. Úbor na voľnú zostavu – kulturistické plavky. Zostavu má súťažiaci prezentovať svoju formu a predviesť najmä pózy, v ktorých pôsobí čo najlepšie a dokáže ich dokonale zvládnuť. Zostava by mala byť zvládnutá aj priestorovo – nestáť na jednom mieste, prechody by mali byť choreograficky nadväzujúce, zostava by mala obsahovať pózy nielen v stoji, ale aj v pokľaku, v jednostranných rozštepoch, bočné i zadné. Výber hudby by mal vystihovať temperament súťažiaceho, ale i schopnosť držať sa rytmu. Snahou každého by malo byť zanechanie umeleckého dojmu na porotu, ale i na divákov, ktorých by mala zostava zaujať Nácviku voľnej zostavy treba venovať viac času a pri jej nácviku požiadať o pomoc skúseného odborníka. Nezabudnúť na výraz tváre, očí, celkový prejav, ktorý by nemal byť kŕčovitý, s rôznymi grimasami, ale naopak veselý, zdravo sebavedomý, primerane bojovný, snažiť sa o kontakt s divákmi. Okrem kulturistických póz môže súťažiaci využiť i niektoré svoje individuálne schopnosti, ale nemali by prevládať nad kulturistickými, nejde o súťaž fitnesákov, ale naturálnych kulturistov, to treba mať na pamäti pri nácviku a predvedení voľnej zostavy.

Bodové hodnotenie: Porotcovia určujú poradie a toto sa násobí koeficientom 2.
Príklad: 3. miesto v zostavách x 2 = 6 bodov. Z uvedeného vyplýva, že postava – svalový rozvoj je mierne zvýhodnený pred voľnou zostavou.

FINÁLE
Do finále postúpia zo semifinále šiesti súťažiaci (finalisti) z každej kategórie na základe umiestnenia v jednotlivých kolách. Pozor!!! Semifinalisti, ktorí sa neprebojovali do finále, t.j. tí, ktorí sa umiestnili na 7. až poslednom mieste v danej kategórii. Vystúpia v úvode finále so spoločným voľným pózovaním, potom im budú odovzdané diplomy a ceny!!!
Vo finále budú súťažiaci hodnotení úhrnne jedným hodnotením za obidve kolá – I. voľná zostava, II. svalový rozvoj, ale do konečného vyhodnotenia budú započítané aj body zo semifinále. V prípade rovnosti bodov rozhodujú umiestnenia vo svalovom rozvoji, v prípade, že toto nerozhodne, rozhodujú umiestnenia vo voľnej zostave.

ABSOLÚTNY VÍŤAZ
- víťazi jednotlivých kategórií na pokyn rozhodcu budú porovnávaní v spoločnom svalovom rozvoji a po minútovom voľnom pózovaní určí porota absolútneho víťaza.

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ FITNESS

PRETEKÁRKY SSNKF MÔŽU SÚŤAŽIŤ V KATEGÓRIÁCH:
A, šport model fitness
B, šport figúra

KATEGÓRIE FITNESS ŽENY BEZ ROZDIELU VEKU,VÁHY A VÝŠKY
Šport model – promenáda v spoločenských šatách, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách – štvrť obraty
Šport Figúra
1,hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách štvrť obraty
2, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách pózovanie v piatich pózách

PREZENTÁCIA
Všetky pretekárky sa pred samotnou súťažou musia zaprezentovať, musia byť zaprotokolované v štartovnej listine.

ŠPORT MODEL FITNESS
Táto kategória je určená hlavne pre začínajúce fitnessky a fitness modelky. V šport model fitness sa súťaží bez potreby vykonávať zostavy. V šport model fitness je dôraz kladený na tvar postavy symetriu v kombinácii s celkovou kondíciou a krásou, prezentácia na pódiu, osobnosť, charizma. Odborná porota bude hodnotiť vo štvrť obratoch postavu súťažiacich a ich symetriu, svalový tonus, pohybovú kultúru a celkovú ženskú krásu. Pretekárky sú na javisku porovnávané v štvrť obratoch najskôr v celom nastúpenom rade a potom v menších skupinách z nie viac ako štyrmi pretekárkami súčasne. Postava by nemala byť nadmerne svalnatá bez hlbokej svalovej separácie a vyrysovania. Postava, ktorá je považovaná za príliš svalnatú musí byť hodnotená nižšie.

Šport model fitness pozostáva z eliminácie, semifinále, finále:
1, Eliminácia.
2, Semifinále:
a, 1.kolo promenáda v spoločenských šatách
b, 2.kolo dvojdielne plavky štvrť obraty
3, Finále:
a, 1.kolo promenáda v spoločenských šatách
b, 2.kolo dvojdielne plavky štvrť obraty

ELIMINÁCIA
Eliminácia sa uskutoční v prípade, ak v jednej kategórii bude viac ako 12 pretekárok.. Toto hodnotenie prebehne nasledovne:
1, Oblečenie pre úvodné hodnotenie pretekárky sú oblečené v ľubovoľných dvojdielnych plavkách a obuté v lodičkách, topánkach na vysokom podpätku.
2, Pretekárky budú privedené na pódium v jednej rade podľa štartovných čísel.
3, Najskôr sa porovnáva celá rada v štvrť obratoch, potom sú pretekárky porovnávané po skupinkách v počte nie viac ako 4 naraz.
4 Na základe tohto porovnania určia rozhodcovia „dvanástku“, ktorá postúpi do semifinále.

SEMIFINÁLE
- 1.kolo promenáda v spoločenských šatách
- 2.kolo dvojdielne plavky štvrť obraty
- Dvojdielne plavky
- Farba, materiál a štruktúra je na voľbe pretekárky.
- Plavky musia pokrývať najmenej polovinu sedacieho svalu a celú prednú oblasť.
- Topánky na vysokom opätku. Hrúbky podrážky nepresiahne 60 mm, výška podpätku nie je väčšia ako 120 mm. Ich štýl a farba môžu byť ponechané na voľbe pretekárky.
- Vlasy môžu byť štylizované.
- Šperky môžu byť použité bez obmedzenia.
- Zúčastní sa v ňom 12 pretekárok na základe dosiahnutých umiestnení v eliminácii.
- Pretekárky budú privedené na pódium v jednej rade podľa štartovných čísel.
- Najskôr sa porovnáva celá rada v štvrť obratoch, Na základe požiadaviek rozhodcov sú pretekárky porovnávané po skupinkách v počte najmenej dve a nie viac ako 4 pretekárky naraz aby predviedli štyri štvrť obraty:
a, štvrť obrat vpravo / b, štvrť obrat vzad / c, štvrť obrat vřavo / d, štvrť obrat dopredu

- Všetky individuálne porovnávania budú umiestnené pred rozhodcu ktorý si dal požiadavku a to v poradí zľava doprava podľa štartovných čísel.
- Všetci rozhodcovia majú príležitosť predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.
- Všetky pretekárky budú podrobené aspoň jednému porovnávaniu.

Bodové ohodnotenie: 1,Porotcovia prideľujú umiestnenia.
- Pri počte rozhodcov päť, alebo sedem jedno najvyššie a jedno najnižšie umiestnenie bude škrtnuté.
- 1.kolo promenáda v spoločenských šatách x koeficient 2
- 2.kolo dvojdielne plavky štvrť obraty x koeficient 8

FINÁLE
Najlepších 6 finalistiek zo semifinále postúpi do finále.
1.kolo promenáda v spoločenských šatách,
2.kolo dvojdielne plavky štvrť obraty

Bodové ohodnotenie:
- Porotcovia prideľujú umiestnenia.
- Pri počte rozhodcov päť, alebo sedem jedno najvyššie a jedno najnižšie umiestnenie bude škrtnuté.
- 1.kolo (promenáda v spoločenských šatách) x koeficient 2
- 2.kolo (dvojdielne plavky štvrť obraty) x koeficient 8
Zhoda v konečnom skóre bude riešená metódou relatívneho umiestnenia vo finále.

Vyhlasovanie víťazov:
- Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartových čísiel.
- Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
- Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SSNKF

ŠPORT FIGÚRA
Táto kategória je určená hlavne pre pokročilé fitnessky.
V šport figúra sa súťaží bez potreby vykonávať zostavy. V šport figúra je dôraz kladený na estetiku krásu v kombinácii so športovou postavou.
Hodnotí sa symetria postavy a vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín s možnosťou mierneho vyrysovania, sexapeal. POZOR – nejedná sa o kulturistiku, veľké svalové objemy alebo neadekvátne odvodnenie bude posudzované negatívne. Celkový dojem musí byť príjemný, s vyžarujúcou energiou a silou. Pretekárky sú na javisku porovnávané v štvrť obratoch a v pózach najskôr v celom nastúpenom rade a potom v menších skupinách z nie viac ako štyrmi pretekárkami súčasne.
Obuv: lodičky, topánky na podpätku.

Fitness figúra pozostáva z eliminácie, semifinále, finále
1, Eliminácia.
2, Semifinále:
a, 1.kolo (dvojdielne plavky štvrť obraty)
b, 2.kolo (dvojdielne plavky pózovanie v piatich pózach)
3, Finále:
a, 1.kolo (dvojdielne plavky štvrť obraty)
b, 2.kolo (dvojdielne plavky pózovanie v piatich pózach)

ELIMINÁCIA
Eliminácia sa uskutoční v prípade, ak v jednej kategórii bude viac ako 12 pretekárok.. Toto hodnotenie prebehne nasledovne:
- Oblečenie pre úvodné hodnotenie pretekárky sú oblečené v ľubovoľných dvojdielnych plavkách a obuté v lodičkách, topánkach na vysokom podpätku.
- Pretekárky budú privedené na pódium v jednej rade podľa štartovných čísel.
- Najskôr sa porovnáva celá rada v štvrť obratoch, potom sú pretekárky porovnávané po skupinkách v počte nie viac ako 4 naraz.
- Na základe tohto porovnania určia rozhodcovia „dvanástku“, ktorá postúpi do semifinále.

SEMIFINÁLE
- dvojdielne plavky štvrť obraty
- Farba, materiál a štruktúra plaviek je na voľbe pretekárky.
- Plavky musia pokrývať najmenej polovinu sedacieho svalu a celú prednú oblasť.
- Topánky na vysokom opätku. Ich štýl a farba môžu byť ponechané na voľbe pretekárky.
- Vlasy môžu byť štylizované.
- Šperky môžu byť použité bez obmedzenia.
- Zúčastní sa v ňom 12 pretekárok na základe dosiahnutých umiestnení v eliminácii.
- Pretekárky budú privedené na pódium v jednej rade podľa štartovných čísel.
- Najskôr sa porovnáva celá rada v štvrť obratoch, Na základe požiadaviek rozhodcov sú pretekárky porovnávané po skupinkách v počte najmenej dve a nie viac ako 4 pretekárky naraz aby predviedli štyri štvrť obraty:

- Všetky individuálne porovnávania budú umiestnené pred rozhodcu ktorý si dal požiadavku a to v poradí zľava doprava podľa štartovných čísel.
- Všetci rozhodcovia majú príležitosť predložiť najmenej jednu požiadavku na porovnávanie.
- Všetky pretekárky budú podrobené aspoň jednému porovnávaniu.

Bodové ohodnotenie:
- Porotcovia prideľujú umiestnenia.
- Pri počte rozhodcov päť, alebo sedem jedno najvyššie a jedno najnižšie umiestnenie bude škrtnuté.
- dvojdielne plavky pózovanie v piatich pózach
- Pretekárky budú privedené na pódium v jednej rade podľa štartovných čísel.
-Najskôr sa porovnáva celá rada v pózach, potom sú pretekárky porovnávané po skupinkách v počte nie viac ako 4 naraz.
- hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách, porovnávanie v nasledovných pózach:

FINÁLE
Najlepších 6 finalistiek zo semifinále postúpi do finále.
- 1.kolo dvojdielne plavky štvrť obraty
- 2.kolo dvojdielne plavky pózovanie v piatich pózách
Bodové ohodnotenie:
- Porotcovia prideľujú umiestnenia.
- Pri počte rozhodcov päť, alebo sedem jedno najvyššie a jedno naj nižšie umiestnenie bude škrtnuté.
Vyhlasovanie víťazov:
- Najlepších 6 pretekárok bude privolaných na javisko v jednom rade podľa štartových čísiel.
- Ceny budú odovzdávané 6 najlepším finalistkám v poradí od 6. miesta po 1. miesto.
- Na majstrovských súťažiach najlepšie tri finalistky dostanú zlatú, striebornú a bronzovú medailu SSNKF

POPISY ŠTYROCH ŠTVRŤ OBRATOV:
Štvrť obrat vpravo /telo otočené rozhodcom ľavou stranou/.
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, päty spolu, špičky odvrátené smerom von v 30°uhle, kolená spolu a vystreté, brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú ku telu, ruky zľahka pokrčené /do tvaru kalicha/. Polohovanie rúk spôsobí ľahké natočenie horného dielu doľava s ľavým plecom zníženým a pravým vytiahnutým vyššie. Toto je normálne nesmie to byť preháňané. Táto poloha je v uvoľnenom postoji. Napínanie svalov je zakázané. Pretekárka, ktorá nezaujme správny postoj bude jedenkrát napomenutá a potom už bude mať zrazené body z jej skóre.

Štvrť obrat do zadnej pozície:
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, päty spolu, špičky odvrátené smerom von v 30°uhle, kolená vystreté a spolu, brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú ku telu, ruky zľahka pokrčené /do tvaru kalicha/, brušká prstov spočívajú zľahka na bokoch. Táto poloha je v uvoľnenom postoji. Napínanie svalov je zakázané. Pretekárka, ktorá nezaujme správny postoj bude jedenkrát napomenutá a potom už bude mať zrazené body z jej skóre.

Štvrť obrat vľavo /telo otočené rozhodcom pravou stranou/:
Ako prvý štvrť obrat vpravo, ale teraz je telo otočené k rozhodcom pravou stranou.

Štvrť obrat do čelnej pozície:
Uvoľnený vzpriamený postoj, hlava a oči sú v rovnakom nasmerovaní ako telo, päty spolu, špičky odvrátené smerom von v 30°uhle, kolená vystreté a spolu, brucho vtiahnuté, prsia dopredu, plecia dozadu, obe ruky uvoľnene visiace pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte zľahka zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú ku telu, ruky zľahka pokrčené /do tvaru kalicha/, brušká prstov spočívajú zľahka na bokoch. Táto poloha je v uvoľnenom postoji. Napínanie svalov je zakázané. Pretekárka, ktorá nezaujme správny postoj bude jedenkrát napomenutá a potom už bude mať zrazené body z jej skóre

Schválené výkonnou radou SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE NATURÁLNU KULTURISTIKU A FITNESS v Banskej Bystrici dňa: 14.12.2008