Registračný poriadok

Pridal: ssnkf.sk +zdielať
27.
1.
2015

Registračný poriadok

29. Január 2014

REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Základné ustanovenia
Športovci, ktorí sa chcú zúčastniť majstrovských a pohárových súťaží v kulturistike a fitness, organizovaných Slovenskou spoločnosťou pre naturálnu kulturistiku a fitness, musia byť registrovaní podľa tohto poriadku.

Cieľom registrácie je:
a, evidencia členov SSNKF
b, zabezpečenie regulárnosti súťaží
c, monitoring pretekárov

Člen SSNKF môže byť registrovaný len za jeden oddiel – klub a vlastniť len jeden registračný preukaz.
Člen SSNKF odo dňa registrácie musí spĺňať podmienky monitoringu ADA – SR.
O registráciu za člena Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness žiada klub/oddiel za všetkých svojich členov. V prípade jednotlivca bez klubovej oddielovej príslušnosti o registráciu za člena Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness žiada sám jednotlivec.
Registračný preukaz jednotlivca sa vystavuje na dobu neurčitú. Platnosť končí žiadosťou o vystúpenia zo SSNKF a následným vzatím na vedomie zo strany SSNKF.
Registračný list klubu sa vystavuje na dobu neurčitú. Platnosť končí žiadosťou o vystúpenie zo SSNKF a následným vzatím na vedomie zo strany SSNKF.

II. Registrácia
Dokladom športovca o vykonanej registrácii je Registračný preukaz opatrený registračným číslom a ďalšími náležitosťami. Registračným preukazom sa pretekár preukazuje pri prezentácii na súťažiach podľa pravidiel kulturistiky a fitness a propozícií na súťaž.
Registrácia pretekára vyjadruje príslušnosť pretekára k subjektu, ktorý je registrovaný v SSNKF. Platný registračný preukaz, oprávňuje pretekára štartovať na súťažiach v kulturistike a fitness poriadaných SSNKF a má nárok na všetky výhody plynúce z členstva v SSNKF.

Podmienky registrácie:
- Vyplniť tlačivo(prihláška na registráciu za člena SSNKF)
- Priložiť dve fotografie o rozmere 30x35mm (obč.preukaz) noví členovia
- Zloženku o úhrade Registračného poplatku
- Vyplnené a podpísaní tlačivo posielajte na adresu SSNKF
- Na prihláške musí byť podpis pretekára

Dokladom pre kluby o vykonanej registrácii je registračný list klubu.
O registráciu klubu treba žiadať na tlačive „registračný list oddielu klubu na príslušný kalendárny rok.. Toto tlačivo podpísané zodpovedným pracovníkom klubu, potvrdené pečiatkou klubu, a zloženku o úhrade registračného poplatku treba zaslať každý kalendárny rok do 31. januára príslušného kalendárneho roka na adresu SSNKF.

Poverený pracovník SSNKF preverí doklady a ostatné podmienky registrácie, ak sú doklady správne vyplnené a všetky náležitosti pre registráciu splnené, vykoná registráciu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia.
Dňom registrácie sa pretekár stáva aj členom ADV SR a vypisuje kvartálne monitorovací formulár pobytu športovca ktorý posiela na adresu SSNKF.
III. Platnosť registrácie a obnovenie
Platnosť registrácie pretekára začína potvrdením registrácie.
Registrácia jej platnosť je na dobu neurčitú.
Podmienkou účasti pretekára na súťažiach organizovaných Slovenskou spoločnosťou pre naturálnu kulturistiku a fitness je zaplatenie členského poplatku na príslušný kalendárny rok.
Športovec, ktorý stratí alebo inak znehodnotí Registračný preukaz, požiada o vydanie duplikátu. Vystavenie duplikátu registračného preukazu sa spoplatňuje – 3€.
IV. Zmena a zrušenie registrácie
Zmena registrácie sa prevedie podľa ustanovení prestupového poriadku.
Zápis a zmeny v Registračnom preukaze môže vykonávať len poverený pracovník.
Zrušenie registrácie športovca nastane po zániku členstva riadneho člena SSNKF, za ktorý je športovec registrovaný. Registrácia môže byť ďalej zrušená na vlastnú žiadosť riadneho člena, na návrh SSNKF, ak športovec závažným spôsobom porušil ustanovenia tohto poriadku alebo stanovy SSNKF.
Ak bola registrácia športovca alebo subjektu zrušená z disciplinárnych dôvodov, môže byť obnovená až po 5 rokoch od rozhodnutia.
Športovci vylúčení zo SSNKF, alebo tí, ktorým bola z iných dôvodov zrušená registrácia, sú vedení v ústrednej registrácii ešte 1 rok až potom sa ich karty vyradia.
Registrácia zaniká so zánikom riadneho člena, u ktorého je športovec registrovaný.
Registrácia športovca zaniká zánikom SSNKF.
Registrácia môže zaniknúť aj podľa Trestného zákonníka, Občianskeho zákonníka, príp. rozhodnutím súdu.
V. Prestupový poriadok
Každá zmena (prestup) musí byť prevedená pružne, zodpovedne a v súlade s týmto poriadkom.
Žiadosť o prestup žiada športovec a tiež predkladá k žiadosti všetky potrebné náležitosti.
Žiadosť o prestup môže žiadať športovec, ktorého registrácia v SSNKF trvá najmenej 12 mesiacov.
K žiadosti o prestup musí športovec predložiť:
a) doporučene písomnú žiadosť, kde bude uvedené z ktorého subjektu – riadneho člena SSNKF žiada o prestup a do ktorého
b) vyjadrenie materského subjektu – riadneho člena SSNKF (súhlas, nesúhlas) ak nesúhlasí uvedie dôvody
c) vyjadrenie nového subjektu – riadneho člena SSNKF (súhlas, nesúhlas) akceptovanie požiadaviek materského subjektu – riadneho člena a pod.
d) Registračný preukaz

Žiadosť o prestup môže športovec predložiť na VR v priebehu celého kalendárneho roka, prejednávať sa však bude len v mimo súťažnom období. V súťažnom období sa prestupy neprejednávajú a nepovoľujú.
Odpoveď o prijatí žiadosti, oznámenie či žiadosť spĺňa všetky náležitosti a termín kedy bude žiadosť riešená, obdrží športovec do 14 dní od doručenia.

Súťažným obdobím sa rozumie:
a) jarné – apríl, máj, jún
b) jesenné – september, október, november
Ak sa ani v rámci prestupového poriadku nedohodnú, t.j. nebudú splnené požiadavky materského subjektu – riadneho člena SSNKF, riešenie žiadosti sa odkladá po ďalšom súťažnom období, a to v rámci tzv. Technického prestupu.
Technickým prestupom sa rozumie finančné vyjadrenie hodnoty pretekára (náklady materského subjektu) podľa Rebríčka pretekárov pre prestupy.
Rebríček pretekárov pre prestupy sa zostavuje za posledné dva roky registrácie za materský subjekt nasledovne:
a) reprezentant SR medailista ME, MS 1 000,- eur (30 123 Sk)
b) reprezentant SR (účasť na ME, MS) 500,- eur (15 063 Sk)
c) 1. miesto M – SR 300,- eur (9038 Sk)
d) 2. – 5. miesto M – SR 200,- eur (6025 Sk)
e) účastník M – SR 100,- eur /3012,60 Sk)
f) juniori 70 % a dorast 60 %

Výpočet Technického prestupu VR podľa výsledkových listín za obdobie posledných dvoch rokov registrácie športovca a oboznámi všetky zainteresované subjekty.
Rozhodnutie VR podľa Prestupového poriadku, t.j. výšky Technického prestupu je konečné a záväzné pre všetky zúčastnené subjekty.
Rozhodnutie VR Prestupového poriadku musia zainteresované subjekty splniť do 14 dní od doručenia, ak sa nedohodnú inak.
Nesplnenie rozhodnutia VR v stanovenej lehote a výške stráca nárokujúci nárok na odškodnenie a prestup nebude vykonaný.
Rozhodnutie o žiadosti obdrží športovec najneskôr 21 dní pred súťažným obdobím.
Ak bol prestup schválený, VR zašle Registračný preukaz pretekára poverenému pracovníkovi, ktorý vyznačí prestup a zašle Registračný preukaz späť pretekárovi do 5 dní od doručenia.

VI. Hosťovanie
Hosťovanie športovca v inom subjekte je možné len so súhlasom subjektu a súhlasom SSNKF v ktorom je registrovaný a to na dobu najviac 1 rok.
Hosťovanie sa povoľuje len v mimo súťažnom období.
Športovec predkladá Registračný preukaz so súhlasom materského subjektu (vyjadrenie, súhlas, do kedy, kde, pečiatka a podpis predsedu) registračnému pracovníkovi, ktorý vyznačí hosťovanie, časové obdobie a odošle do 5 dní späť.
Hosťovanie sa ruší v okamihu, keď hosťujúci športovec nastúpi v súťaži za materský subjekt, alebo po uplynutí obdobia hosťovania.
Zrušenie hosťovania musí športovec oznámiť poverenému pracovníkovi SSNKF, kde predloží i Registračný preukaz.
Po dobu hosťovania je športovec registrovaný za materský subjekt – riadny člen SSNKF.
Registračný poriadok je platný od: 1.1.2009