Disciplinárny poriadok SSNKF

Pridal: ssnkf.sk +zdielať
27.
1.
2015
24. November 2009
 

Článok 1:

Na prerokovanie disciplinárnych previnení v naturálnej kulturistike sa vzťahuje zákon č.300/2008 Z.z. a ustanovenia tohto disciplinárneho poriadku.

 

Disciplinárny poriadok SSNKF vydávajú športovo-technické komisie a Výkonná rada SSNKF pre riešenie priestupkov pretekárov, funkcionárov a členov SSNKF.

 

Článok 2:

V disciplinárnom konaní sa prejednáva:

A, porušenie platných stanov SSNKF

B, porušenie platných pravidiel kulturistiky, fitness a ich súťažného poriadku.

C, porušenie registračného poriadku.

D, dopingové priestupky

E, iné priestupky, nešportové správanie sa na športových podujatiach SSNKF, hrubé osočovanie iných členov v masovokomunikačných prostriedkoch, trvalá deštrukčná činnosť v SSNKF a poškodzovanie jej dobrého mena a pod.

Článok 3:

Druhy disciplinárnych trestov:

A, ústne napomenutie.

B, písomné napomenutie.

C, pozastavenie činnosti na 1 rok, 2 roky a na 5 rokov.

D, doživotné vylúčenie zo SSNKF.

 

Článok 4:

Podnetom pre prejednávanie priestupkov môže byť písomná sťažnosť člena SSNKF, správa hlavného rozhodcu, ústne prednesenie závažného priestupku na zasadnutí Výkonnej rady SSNKF alebo ústne prednesenie priestupku na zasadnutí komisie ŠTK, oznámenie o pozitívnom dopingovom náleze.

 

Článok 5:

Do právomoci komisií ŠTK patria všetky priestupky pretekárov okrem dopingových priestupkov.

Do právomoci Výkonnej rady SSNKF patria všetky priestupky funkcionárov a členov SSNKF.

Dopingové priestupky patria do právomoci Výkonnej rady SSNKF alebo komisie ním poverenej a pri ich riešení sa postupuje v zmysle ADV SR: “Smerníc pre kontrolu a postih dopingu v športe“ a v zmysle stanov a pravidiel UIBBN.

 

Článok 6:

ŠTK, Výkonná rada SSNKF alebo osobitná komisia menovaná VR SSNKF sú povinné priestupok /sťažnosť/ prejednať, riešiť a písomne vyrozumieť sťažovateľa a obvineného o svojom rozhodnutí do 60 dní od podania sťažnosti, podnetu na riešenie priestupku. Proti rozhodnutiu je možné odvolať sa písomne do 15 dní.

 

Článok 7:

Proti rozhodnutiu komisií ŠTK je možné odvolať sa na Výkonnú radu SSNKF a proti rozhodnutiu VR SSNKF, alebo komisie ním určenej je možné odvolať sa na nezávislej odvolacej komisii, ktorá je stanovená VR SSNKF. Táto odvolávania komisia môže zahrňovať iba jedného člena VR SSNKF. Rozhodnutie odvolacej inštancie je konečné.

 

Článok 8:

Disciplinárny poriadok platí od 1.1.2009