Člensto - Prihláška jednotlivca!

Súhlasím s nasledovným:

 

 

Prihlasujem sa za riadneho člena SSNKF a týmto sa zaväzujem dodržiavať Stanovy, Registračný poriadok, Disciplinárny poriadok, Súťažný poriadok, ako aj uznesenia a nariadenia všetkých orgánov SSNKF.

 

 

SSNKF je členom  Antidopingovej agentúry SR a ako národný športový zväz spadá pod procesné pravidlá disciplinárnych a arbitrážnych konaní v súlade so zákonom č. 300/2008 Z.z. o športe. Na základe uvedeného sú stanovené aj povinnosti pre športovcov, ktoré sa svojim podpisom zaväzujem dodržiavať.

Zároveň sa zaväzujem uhradiť registračný poplatok vo výške 15 € bankovým prevodom.

V prípade členstva v klube uhrádzam poplatok na číslo účtu klubu ktoré mi určí predseda klubu.

V prípade  bez členstva v klubovej príslušnosti na číslo účtu: 4007961320/7500 pri jasnom udaní platiteľa (meno a priezvisko).

Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. 

Naše odporúčanie: Vyjadrujem súhlas podpisom na REGISTRAČNOM PREUKAZE, že sa najmenej jeden krát za 12 mesiacov podrobím odbornej prehliadke u športového lekára.

                                                                                                                     

Na základe uvedenej prihlášky, licenčný pracovník SSNKF zašle žiadateľovi registračné číslo na základe ktorého sa stáva členom SSNKF a preukaz doručí najneskôr na prvých pretekoch, ktorých sa žiadateľ zúčastní. Na registračný preukaz s registračným číslom si žiadateľ je povinný prilepiť svoju aktuálnu fotografiu a podpísať ho. Uvedený preukaz ho oprávňuje zúčastnovať sa všetkých akcií SSNKF vrátane súťaží,konferencií...

 

Formulár: